ماندن نیز در رفتن است....

 

بنگر حیرت عقل را و جرأت عشق را،

بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند

راحلان طریق می دانند که ماندن نیز در رفتن است.

 «شهید آوینی»

/ 2 نظر / 27 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام ... بی انصاف چانه نزن حسرت هایم ... به قیمت عمرم تمام شده ! «زنده یاد حسین پناهی»

همسفر جاده دلتنگی

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت ... نخور به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به هوشید ...؟ هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست نه یکبار و نه ده بار که صد بار به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست ... خدا هست